مقاله


کد مقاله : 139607291452318647

عنوان مقاله : تحلیل فعالیت های لرزه زمین ساختی در گستره شهر طبس

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 736

فایل های مقاله : 3/23 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 راضیه عباس¬پور Razie.abbaspour69@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید مرتضی موسوی Mousavi@yahoo.com استادیار دکترا
3 محمودرضا هیهات Heyhat@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

دراین پژوهش برآورد¬های مستقلی از طریق روش¬های قطعی (Deterministic) و احتمالی (Probabilistic) برای تحلیل خطر در گستره شهر طبس انجام گرفته¬است. با استفاده از داده¬های لرزه¬ای منطقه رابطه گوتنبرگ¬-¬ریشتر برای شهر طبس برحسب امواج سطحی (Log N= 2.3 - 0.50 Ms) بدست آمد. بیش¬ترین شتاب افقی بر شهر طبس g7/0 شتاب ثقل زمین، از راندگی شتری با توان لرزه¬زایی 4/7 ریشتر است. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که گسل کلمرد به طول170 کیلومتر به فاصله¬ی 50کیلومتری از شهر طبس بیش¬ترین تأثیر را بعد از راندگی شتری خواهد داشت. بطوری که بیش¬ترین زمین¬لرزه قابل انتظار(93/8 ریشتر)، بیشینه شدت نسبی در کانون(32/8)، حداکثر جابجایی افقی در کانون(82/29 سانتی¬متر)، حداکثر جابجایی قائم(70/66 سانتی متر) در نتیجه¬ی عملکرد این گسل بر شهر طبس وارد می¬شود. با استفاده از ابزار تحلیلی زمین¬آمار (کریجینگ معمولی) در GIS مدل مناسب برای نقشه پیش¬گویی مقادیر بیشینه شتاب گرانشی معرفی شد. با کمک این نقشه محدوده¬های با خطر لرزه¬ای بالا و خیلی بالا، دو سرچشمه لرزه¬ای خطی با روند¬های شمال خاور- جنوب باختر در باختر طبس، مربوط به گسل¬های کلمرد و لادر و روند شمال ¬باختر- جنوب ¬خاور در خاور طبس و مربوط به گسل¬های شتری، اسفندیار و نایبند شناسایی شدند.