مقاله


کد مقاله : 139607291437438645

عنوان مقاله : موقعیت تکتونیکی گرانودیوریت زرگلی در زمیندرز سیستان، جنوب شرق ایران

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 413

فایل های مقاله : 3.08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهریار کشتگر shahriar.keshtgar@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
2 محمد بومری Boomeri@yahoo.com دانشیار دکترا
3 علي كنعانيان kananian@yahoo.com دانشیار دکترا
4 محبوبه نظری mn123@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

گرانیتوئید زرگلی در شمال غرب زاهدان در پهنه زمین‌درز سیستان برونزد دارند. این گرانیتوئید در زمان الیگوسن در یک واحد فلیشی نفوذ کرده و دارای محتوای سیلیس بین 4/62 تا 66 درصد وزنی، کالک آلکالن، متاآلومین و از نوع I می¬باشد. گرانودیوریت زرگلی از عناصر LILE غنی‌شدگی و از عناصر HFSE تهی شدگی نشان می¬دهند. بی‌هنجاری منفی از عناصر Ta، Ti،¬ ¬Nb¬ و Eu و بی‌هنجاری مثبت از عناصرRb، Ce La، Ba، Sr حاکی از این است که ماگمای سازنده از ذوب بخشی سنگ‌های پوسته زیرین منشا گرفته است. این ماگما ضمن جایگیری در پهنه جوش‌خورده سیستان با رسوبات فلیشی دچار آغشتگی و آلایش شده است. نمودارهای تکتونو ماگمایی، جایگاه گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی (VAG) و حاشیه فعال قاره¬ای را برای این توده نشان می¬دهند.