مقاله


کد مقاله : 139607291312228639

عنوان مقاله : بایواستراتیگرافی، رخساره‌ها و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب حوضه کپه داغ

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 575

فایل های مقاله : 4/57 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن کاظم‌زاده kazemzadeh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عباس صادقی Sadeghi@yahoo.com دانشیار دکترا
3 محمدحسین آدابی Adabi@sbu.ac.ir استاد دکترا
4 هرمز قلاوند Ghalavand@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

به‌منظور مطالعات بایواستراتیگرافی، تغییرات رخساره‌ای و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب حوضه کپه داغ دو برش چینه‌شناسی جوزک و چخماقلو انتخاب و نمونه‌برداری شده است. ضخامت سازند کلات در برش‌های چینه‌شناسی جوزک و چخماقلو به ترتیب 158 و 139 متر بوده و لیتولوژی آن به‌طور عمده از سنگ آهک‌های خاکستری تا قهوه‌ای رنگ و مقدار کمی مارن تشکیل شده است. در مطالعات بایواستراتیگرافی ضمن تشخیص 15 گونه متعلق به 32 جنس از فرامینیفرهای بنتیک و 6 گونه متعلق به 11 جنس از فرامینیفرهای پلانکتون، یک بایوزون تحت عنوانSiderolites calcitrapoides-Sirtina orbitoidiformis Assemblage Zone شناسائی و معرفی گردید. سن سازند کلات در هر دو برش بر اساس بایوزون فوق و فسیل‌های موجود در آن مائستریشتین تعیین شد. مطالعات پتروگرافي منجر به شناسائی 1 رخساره آواري و 10 رخساره کربناته متعلق به چهار محيط جزر و مدي، لاگون محصور و نيمه محصور، سدي و درياي باز گردید که بر روي يک رمپ کربناته با شيب کم ته‌نشست شده‌اند. براساس تغييرات عمودي رخساره‌ها و شناسائي محیط‌های رسوبي، دو سکانس رسوبي تشخيص داده شد. سکانس رسوبی 1 عمدتا از رخساره‌های ابتداي درياي باز و سدی تشکیل شده و حداکثر پيشروي سطح آب دريا در این سکانس توسط رخساره درياي باز حاوي اکينوئيد و فرامينيفر پلانکتوني مشخص می‌شود. سکانس رسوبی 2 عمدتا از رخساره‌های محيط سدي غني از بايوکلاست، اينتراکلاست، فرامينيفر بنتيک و روديست تشکیل شده و حداکثر پيشروي سطح آب دريا توسط رخساره بايوکلاست اکينوئيد پکستون مشخص می‌گردد. مقايسه روند تغييرات سطح آب دريا در منطقه مورد مطالعه با منحنی‌های تغييرات سطح آب جهاني و سطح آب صفحه عربي نشان می‌دهد رسوب‌گذاری سازند کلات به‌وضوح تحت تاثير تغييرات سطح آب جهاني بوده است.