مقاله


کد مقاله : 13950705104663439

عنوان مقاله : ‌شیمی کانی‌ها و تخمین دما و فشار تشکیل گارنت‌شیست‌های کوه ارغون،غرب معدن انگوران

نشریه شماره : 38 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 949

فایل های مقاله : 609 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عادل سرخوشی asarkhoshi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محسن مؤذن Moazzen@yahoo.com استاد دکترا
3 جواد ایزدیار Izadyar@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

گارنت‌شیست¬های کوه ارغون دارای مجموعه کانیایی کوارتز، فلدسپار، میکا و گارنت هستند. ترکیب شیمیایی پلاژیوکلاز، بیوتیت، مسکویت، کلریت و گارنت نشان می‌دهد که پلاژیوکلازها غنی از آلبیت، میکای سفید غنی از اعضای نهایی مسکویت، کلریت بیشتر دارای اعضای نهایی آمسیت و سدیت بوده و فلوگوپیت – آنیت تشکیل دهنده اصلی بیوتیت می‌باشند. گارنت‌ها غنی از آلماندن و اسپسارتین هستند. در این مطالعه، فشار و دمای حد بالایی و حد پایینی دگرگونی سنگ¬ها با استفاده از روش¬های متداول زمین دما-فشارسنجی محاسبه شد. با استفاده از دماسنج تبادل کاتیون Fe-Mg بین گارنت و بیوتیت با فرض فشار 4Kbarبالاترین حرارت محاسبه شده 615 و کمترین حرارت محاسبه شده 429 درجه سانتی‌گراد و برای 8Kbar بالاترین حرارت محاسبه شده 644 و کمترین حرارت محاسبه شده 452 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. با استفاده از روش تعادل کانی¬شناسی چندگانه، به ترتیب فشار و دمای محاسبه شده برای حد بالایی و حد پایینی دگرگونی، حدود 801 درجه سانتی‌گراد و فشار 9kbar و 450 درجه سانتی‌گراد و فشار 7kbar محاسبه گردید. این مجموعه تحت تأثیر دو فاز دگرگونی و دگرشکلی سنگ‌ها را تحت تاثیر قرار داده‌اند. دگرشكلي دوم در منطقه همراه با اوج دگرگوني بوده است. کاهش دمای حدود 351 درجه سانتی‌گراد به ازای کاهش فشار حدود 2kbar در سنگهای رسی دگرگون شده منطقه مورد مطالعه دیده می‌شود.