مقاله


کد مقاله : 139504051121202632

عنوان مقاله : شناسایی مخزن سامانه زمین¬گرمایی منطقه تکاب با استفاده از روش گرانی¬سنجی

نشریه شماره : 37 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 683

فایل های مقاله : 2.46 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد محمدزاده مقدم mm.moghaddam@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 جواد نورعلیئی Nouraliee@yahoo.com استادیار دکترا
3 سهیل پرخیال Porkhial@yahoo.com استادیار دکترا
4 داور ابراهیمی Ebrahimi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
5 سعید میرزایی ds.Mirzaei@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

وجود چشمه¬های آبگرم، رخنمون وسیع رسوبات تراورتنی، محدوده¬های دگرسان¬شده گرمابی و همچنین تکتونیک فعال در شمال شرق شهر تکاب در استان آذربایجان غربی نشان¬دهنده وجود یک سامانه زمین‌گرمایی مهم در این منطقه می¬باشد. به¬منظور شناسایی مخزن سامانه زمین¬گرمایی و همچنین بررسی ساختارهای زمین¬شناسی مرتبط با سامانه زمین¬گرمایی در منطقه تکاب، عملیات گرانی¬سنجی در 140 ایستگاه در محدوده¬ای به مساحت حدود 600 کیلومترمربع انجام شد. پس از اعمال تصحیحات مربوط به داده¬¬ها شامل تصحیح گرانی نرمال، بوگه، توپوگرافی و هوای آزاد، نقشه بی¬هنجاری بوگه کامل به¬دست آمد. سپس با استفاده از برازش یک سطح منحنی درجه 3 بر میدان بی¬هنجاری بوگه کامل، میدان گرانی ناحیه¬ای محاسبه گردید و نقشه بی¬هنجاری باقی¬مانده به¬دست آمد. نقشه گرانی بی¬هنجاری باقی¬مانده نشان¬دهنده وجود دو زون منفی گرانی است (زون A1 و A2). زون¬های منفی به¬عنوان نواحی احتمالی وجود مخزن در یک ناحیه زمین¬گرمایی مورد توجه هستند. قرارگیری منطقه مورد مطالعه بر روی کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر و همچنین حضور گسل¬های از پیش شناخته شده و گسل¬های جدید شناسایی شده توسط نقشه¬های¬ گرادیان افقی و قائم میدان گرانی حاکی از وجود ساز و کار گسلی پیچیده در این منطقه می¬باشد. همچنین با استفاده از روش اویلر، تخمین عمق بی¬هنجاری¬ها انجام شد. نتایج این تخمین عمق، نشان می¬دهد که بی‌هنجاری A1 که به¬عنوان مستعدترین ناحیه برای بهره¬برداری از انرژی زمین¬گرمایی شناخته می¬شود، حداقل عمق آن در حدود 1000 تا 2000 متر می¬باشد. در نهایت به¬منظور مدل¬سازی مخزن زمین¬گرمایی واقع در اعماق منطقه، وارون¬سازی سه-بعدی داده¬ها با استفاده از الگوریتم غیرخطی لی و اولدنبرگ انجام شد. نتایج این مدل¬سازی نشان می¬دهد که فقط زون A1 دارای تباین چگالی منفی قابل توجهی بوده و مخزن زمین‌گرمایی تکاب در این زون و در عمق بین 3000 تا 5000 متری منطقه قرار دارد.