مقاله


کد مقاله : 139503081152332416

عنوان مقاله : ردیابی منشاء گوگرد کانی¬های سولفیدی و سولفاتی در معادن فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران): کاربردهایی از ایزوتوپ گوگرد

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 626

فایل های مقاله : 589 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهربانو ذبیحی¬تبار Zabihitabar@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 بهنام شفیعی Shafiei@yahoo.com استادیار دکترا
3 حسن میرنژاد Mirnejad@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

ردیابی منشاء گوگرد¬ بر¬پایه ایزوتوپ گوگرد در کانی¬سازی سولفیدی (گالن و پیریت) و سولفاتی (باریت) کانسارهای فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران) موضوع پژوهش حاضر بوده است. مقادیر δ34Sبرای گالن از 82/1- تا 49/12+ در هزار، در پیریت از 22/13+ تا 83/25+ در هزار و برای باریت از 69/22+ تا 91/32+ در هزار متغیر بوده است. دامنه گسترده δ34S سولفیدها در مقیاس ناحیه¬ای به ناهمگنی ایزوتوپی در منبع یا فرآیندهای تامین¬کننده گوگرد احیایی برای کانی¬سازی سولفیدی در منطقه مورد مطالعه تفسیر شده است، لیکن هر کانسار از دامنه محدودی از δ34S برخوردار بوده است. در مقایسه با سولفیدها، باریت¬ها همگنی ایزوتوپی در مقادیر سنگین¬تر δ34S را نشان داده است که منطبق بر تبخیری¬های آب دریای همزمان (تریاس میانی-پایانی؛ سازند پالند) بوده است. براساس داده¬های چینه¬شناسی و کانی¬شناسی¬سنگ¬های میزبان، تبخیری¬های هم¬زمان با آب دریای تریاس و سولفات¬های اولیه دیاژنتیکی در زمینه سنگ میزبان (انیدریت، ژیپس، باریت) محتمل¬ترین منابع گوگرد برای کانی¬سازی سولفیدی در کانسارهای شش¬رودبار و اراء معرفی شدند. در مقایسه، مشارکت ماده آلی یا پیریت¬های اولیه دیاژنتیکی در ایجاد مقادیر سبک δ34S سولفیدهای کانسارهای پاچی¬میانا و کمرپشت نقش داشته¬اند. احیای حرارتی- شیمیایی سولفات¬های اولیه دیاژنتیکی و تجزیه حرارتی سولفیدهای اولیه دیاژنتیکی و پیوندهای گوگردی در لامینه¬های واجد مواد آلی مهم¬ترین فرآیندهای تامین¬کننده گوگرد احیایی برای کانی¬سازی سولفیدی معرفی شده¬اند.