آخرین شماره


شماره 31 سال 8
پاییز 1393
دانلود فایل

1 - بررسی نقش زمین¬ساخت فعال در ناهنجاری¬های زمین¬ریختی حوضه آبریز گرگان¬رود- قره¬سو ( DOI : 0)
( معصومه روستائی - مریم آق¬آتابای - مجید نعمتی )
2 - تحلیل وضعیت ناپیوستگی¬ها به روش مونت کارلو و مقایسه آن با محاسبات نرم افزار Dips (بررسی موردی: معادن سنگ سعیدی کرمان) ( DOI : 0)
( شهرام شفیعی بافتی - مجتبی ربیعی وزیری - وحید حسیبی )
3 - بررسی¬های ریخت¬زمین¬ساختی و پارینه لرزه¬شناختی پاره گسله سهلان، قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز ( DOI : 0)
( الهه احمدزاده - حمید نظری - مرتضی طالبیان - شهریار سلیمانی آزاد - محمد فریدی )
4 - پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ¬های آتشفشانی عباس¬آباد (شرق شاهرود) با تأکید بر دگرسانی و کانه¬زایی مس همراه آن¬ ( DOI : 0)
( لیلا صالحی - ایرج رساء - سعید علیرضایی - احمد کاظمی مهرنیا )
5 - بررسی کارایی روش نقشه¬بردار زاویه طیفی در پردازش¬های ابر طیفی جهت تفکیک آمیزه‌های¬رنگی – مطالعه موردی افیولیت¬های شرق طبس¬مسینا (شرق بیرجند) ( DOI : 0)
( حسین فلاحی - سید حسام الدین معین زاده میر حسینی - غلامرضا فتوحی راد )
6 - ارزيابي فراوانی و تغییرات عناصر پلاتینیوم و پالادیوم در کانی‌های پیروکسن و کرومیت پیروکسنیت‌های منطقه نیریز ( DOI : 0)
( حسن میرنژاد - مرضیه بازآمد )
7 - دیاژنز، میکروفاسیس و تعیین کانی¬شناسی اولیه کربنات¬های سازند آسماری در برش کوه ریگ ( DOI : 0)
( محمدحسین آدابی - امید کاک¬مم - عباس صادقی )
8 - بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه¬ بر جذب سطحی عنصر سرب از آب¬های آلوده توسط گوتیت و گل اُخرای جزیره هرمز ( DOI : 0)
( سیده منیره حسینی - محمد حسین محمودی قرایی - سید احمد مظاهری - علی احمدپور - غلامرضا ثوابی )