آخرین شماره


شماره 42 سال 11
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - کانی¬شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی کانه¬ها در رگه¬های اپی¬ترمال کانسار گلوجه، شمال زنجان ( DOI : 0)
( مجيد قاسمي سياني - بهزاد مهرابي - حسين عزيزي )
2 - بایواستراتیگرافی، رخساره‌ها و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب حوضه کپه داغ ( DOI : 0)
( محمدحسن کاظم‌زاده - عباس صادقی - محمدحسین آدابی - هرمز قلاوند )
3 - پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل اسکارن زایی توده گرانیتوئیدی سامن (جنوب غرب ملایر، همدان) ( DOI : 0)
( حسن زمانیان - فرهاد احمدنژاد - اکرم کرمی - بتول تقی پور )
4 - تفاوت سری دگرگونی در سنگ¬های رسی دگرگون شده شمال و جنوب باتولیت الوند، همدان ( DOI : 0)
( عادل ساکی )
5 - موقعیت تکتونیکی گرانودیوریت زرگلی در زمیندرز سیستان، جنوب شرق ایران ( DOI : 0)
( شهریار کشتگر - محمد بومری - علي كنعانيان - محبوبه نظری )
6 - تحلیل فعالیت های لرزه زمین ساختی در گستره شهر طبس ( DOI : 0)
( راضیه عباس¬پور - سید مرتضی موسوی - محمودرضا هیهات )
7 - بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل ( DOI : 0)
( طیبه رودباری - محسن موذن - سید حسام‌الدین معین زاده - معصومه آهنگری )
8 - بررسی تاثیر گسل شمال تبریز بر ویژگی‌های کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مجاور در شرق تبریز ( DOI : 0)
( حسين رجب پور - عبدالرضا واعظی هیر )