آخرین شماره


شماره 37 سال 10
بهار 1395
دانلود فایل

1 - بررسی زمین‌لغزش‌های طبیعی و حاشیه جاده با استفاده از مدل فرآیند محور پایداری سطحی دامنه (مطالعه موردی: محدوده محور ساری - کیاسر) ( DOI : 0)
( علی طالبی - علیرضا متولی )
2 - برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد ( DOI : 0)
( اعظم زاهدی - محمد بومری )
3 - بررسی ریخت‌‌‌‌‌‌‌‌زمین‌‌‌‌‌‌‌‌ساختی پهنه انتهای گسلی اطراف قوزلو (جنوب شرقی گسل شمال تبریز) ( DOI : 0)
( علیرضا یوسفی باویل - محسن مؤید )
4 - بررسی زمین¬شیمی عناصر فرعی و کمیاب (نادر خاکی) در کانی¬سازی رگه¬اي فلزات پايه منطقه يارالوجه (شمال¬غرب اهر-آذربایجان¬شرقی) ( DOI : 0)
( زهره جبارزاده - محمد¬رضا حسین¬زاده - محسن مؤید - رزگار فرامرزی )
5 - لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش، تنگ گناوه (شمال گچساران) ( DOI : 0)
( فرزاد مرادی - عباس صادقی - حسن امیری بختیار )
6 - خصوصيات هيدروژئوالكتريك سازندهاي آسماري و ايلام – سروك در ناوديس سوسن، شمال ایذه ( DOI : 0)
( حميدرضا ناصري - نجات زيدعلي نژاد - فرشاد عليجاني )
7 - شناسایی مخزن سامانه زمین¬گرمایی منطقه تکاب با استفاده از روش گرانی¬سنجی ( DOI : 0)
( محمد محمدزاده مقدم - جواد نورعلیئی - سهیل پرخیال - داور ابراهیمی - سعید میرزایی )