آخرین شماره


شماره 46 سال 12
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - بیواستراتیگرافی گذر مزوزوئیک-سنوزوئیک بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش تنگ بوالفارس، جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( سعیده سنماری )
2 - دگرریختی فرانهاده سنوزوییک در جنوب بلوک ایران مرکزی: شواهد به‌دست‌آمده از چین‌خوردگی و میدان تنش زمین‌ساختی در کمربند ساختاری رفسنجان ( DOI : 0)
( لیلا عبادی - سید احمد علوی - محمدرضا قاسمی )
3 - پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران) ( DOI : 0)
( لیلی فتحیان - فرهاد آلیانی - علی‌اکبر بهاری فر - محمدحسین زرین‌کوب )
4 - جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه¬ آهوان (سمنان) ( DOI : 0)
( مرتضی خلعت¬بری جعفری - صدیقه اعتصامی )
5 - منشایابی منابع رسوب در فصل‌های بهار و پاییز با استفاده از ردیاب¬های ژئوشیمیایی ( DOI : 0)
( کاظم نصرتی - فروزان احمدی )
6 - زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی آب تیمور (چاه‌های شماره 1 و 14) ( DOI : 0)
( رضا امیدی - عباس صادقی - محبوبه حسینی برزی - نرگس اکبری بس کلایه )
7 - چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های الیگو‌ - میوسن در یال جنوبی تاقدیس احمدی (تنگ عبدی)، جنوب شرق شیراز ( DOI : 0)
( جهانبخش دانشیان - محسن یعقوبی - علیرضا طهماسبی سروستانی )
8 - توانایی چاه‌های فلمن در بهبود پارامترهای فیزیکی و میکروبی آب رودخانه ( DOI : 0)
( مجتبی قره محمودلو - مصطفی سید - سید مصطفی خضری - کمال خدایی - سید محمد سید خادمی )