آخرین شماره


شماره 45 سال 12
بهار 1397
دانلود فایل

1 - تحلیل هندسی تاقدیس بورخ، جنوب خاور کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس ( DOI : 0)
( رمضان رمضانی اومالی - ناصر حافظی مقدس - احمد نوحه¬گر - عبدالوهاب افروغ )
2 - ژئوشیمی رخساره¬های کانه¬دار و پهنه¬بندی دگرسانی در کانسار سولفید توده¬ای آتشفشانزاد باریت- سرب- مس ورندان، جنوب¬غرب قمصر ( DOI : 0)
( فایق هاشمي - فردین موسیوند - مهدی رضایی کهخائی )
3 - نقش ساختارهای تکتونیکی در هدایت آب¬های زیرزمینی به قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس – استان کرمانشاه ( DOI : 0)
( حميدرضا ناصري - نرگس بیات - لیلی ایزدی کیان - فرشاد عليجاني )
4 - برآورد فرسایش کناره¬ای رودخانه با استفاده از مدل BSTEM ( DOI : 0)
( محمدمهدی حسین زاده - رضا اسماعیلی )
5 - لرزه¬زمین¬ساخت غرب استان گلستان، شرق ناحیه خزر جنوبی ( DOI : 0)
( مریم آق اتابای - مرجان تورانی )
6 - زمین‌ریخت‌شناسی ساختاری حوضه رودخانه کرخه (باختر ایران) ( DOI : 0)
( نگین رحیمی - مهران آرین - عین الله نصیری )
7 - شیمی کانی کلینوپیروکس در ارزیابی دما - فشار و ژنز بازالت¬های متاسوماتیسمی سازند هرمز در گنبدهای نمکی گچین و جزیره هرمز، جنوب ایران ( DOI : 0)
( رقیه نعمتی - علی کنعانیان - محمد علی مکی زاده - صدیقه تقی پور )
8 - تعیین نقش محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان سلمان ( DOI : 0)
( ابراهیم سفیداری - عبدالحسین امینی - محمدرضا یوسف پور - سید محمد زمانزاده )