آخرین شماره


شماره 35 سال 9
پاییز 1394
دانلود فایل

1 - مطالعه حوزه رسوبي شمال غرب ايران با استفاده از مدل¬سازي سه¬بعدي داده‌هاي گراني‌سنجي ( DOI : 0)
( مجتبی توکلی - علي نجاتي كلاته )
2 - بهینه‌سازی مدل DRASTIC جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی آبخوان کاشان به آلودگی نیترات با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل حساسیت ( DOI : 0)
( جواد صمدی )
3 - بررسی کانی¬سازی و منشأ مس رسوبی چینه¬کران با میزبان کنگلومرای پلیوسن در منطقه قره¬آغاج ماکو ( DOI : 0)
( محمد¬رضا حسین¬زاده - سجاد مغفوری - محسن مؤید - مهدی عشرتی )
4 - تحلیل تنش دیرینه گستره ‌منصورآباد (جنوب باختر رفسنجان- استان کرمان) به روش وارون‏سازی چندگانه ( DOI : 0)
( لیلا عبادی - سید احمد علوی - محمدرضا قاسمی )
5 - طراحي و ساخت ميني‌پيزومتر براي اندازه‌گيري ميزان تبادل آب سطحي و زيرزميني ( DOI : 0)
( علي اکبر شهسواري - کمال خدایی - بهزاد دلخواهي - راحله هاتفي - فرهاد اسديان - سيد محمد امين نجيبي )
6 - ردیابی منشاء گوگرد کانی¬های سولفیدی و سولفاتی در معادن فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران): کاربردهایی از ایزوتوپ گوگرد ( DOI : 0)
( شهربانو ذبیحی¬تبار - بهنام شفیعی - حسن میرنژاد )
7 - چینه‌شناسی و محیط‌هاي رسوبی سازند شوریجه در برش‌هاي باغك، مزدوران و چاه خانگيران، خاور حوضه کپه‌داغ ( DOI : 0)
( امیرمحمد جمالي - عباس صادقی - محمدحسین آدابی )
8 - پترولوژی و مدل¬سازی تشکیل اسکارن در منطقه تنگ حنا (منطقه نیریز فارس) ( DOI : 0)
( بابک سامانی - سید محمد حسین رضوی - مهشید مرادی پور )