آخرین شماره


شماره 7 سال 1
تابستان 1392
دانلود فایل

1 - پترولوژی و ژئوشیمی سنگ¬های آذرین موجود در سازند قرمز زیرین، منطقه گرمسار ( DOI : 0)
( حبیب قاسمی )
2 - مقايسه توانايي روش‌هاي شعاع ثابت محاسبه‌اي و مدل عددي در تعيين حريم حفاظتي چاه‌هاي شرب منطقه يافت آباد تهران ( DOI : 0)
( بهزاد دلخواهي )
3 - برآورد نرخ انحلال گنبدهای نمکی در جنوب ایران، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد ( DOI : 0)
( مهدی زارعی )
4 - . بررسی پتانسیل هیدروکربنی سازندهای ایلام، لافان و سروک در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک ایول VI و کروماتوگرافی گازی (GC) ( DOI : 0)
( محمد صادقی )
5 - بررسی رفتار عناصر اصلی و نادر خاکی در طی فرایند دگرسانی در منطقه یانیق (جنوب غرب هشترود، آذربایجان شرقی) ( DOI : 0)
( )
6 - ارزیابی خطر فرسایش و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز سد شهریار میانه بااستفاده از تکنیک های GIS و مدل EPM ( DOI : 0)
( سایه رضازاده )
7 - ميکروفاسيس، ژئوشيمي و محيط رسوبي سازند جهرم در کوه گچ، در جنوب شرقي شهر لار ( DOI : 0)
( محمد حسين آدابي )