آخرین شماره


شماره 50 سال 13
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - ارزیابی نهشته‌های منسوب به سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل¬های آهکی واقع در جنوب غرب بروجن، استان چهار محال و بختیاری ( DOI : 0)
( سعیده سنماری - فریبا فروغی )
2 - تحليل ريزرخساره‌ها و پتروفاسيس‌ها، ويژگي‌هاي دياژنتيكي و شرايط محيطي سازند فراقان در بخش مرکزی خلیج‌فارس ( DOI : 0)
( جواد امرائي - پيمان رضائي - عبدالحسين اميني - سید محمد زمانزاده - وحید توکلی )
3 - تحلیل رژیم تنش در مخزن هیدروکربوری و پایداری دیواره چاه در میدان شاه دنیز، حوضه خزر ( DOI : 0)
( پروانه علیزاده سعید - محمد حسنپور صدقی - علی کدخدائی - ملک محمد گیتی )
4 - زمین‌شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی کانسار آهن استاج – جنوب مشهد ( DOI : 0)
( سیده معصومه عبادی راد - محمدرضا حیدریان شهری - سید احمد مظاهری - علی عسکری )
5 - تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار روی و سرب گل¬زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال ( DOI : 0)
( علیرضا زراسوندی - منا صامتی - زهرا فریدونی - محسن رضایی - هاشم باقری )
6 - زمین¬شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانه¬زایی آهن¬ در توالی آتش¬فشانی- رسوبی ژوراسیک کانسار داش¬آغل، شمال شرق بوکان، پهنه سنندج- سیرجان ( DOI : 0)
( سجاد مغفوری - مهدی موحدنیا - محمد¬رضا حسین¬زاده )
7 - کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند) ( DOI : 0)
( علی‌محمد رجبی - عادل یاوری - حمیدرضا سلوکی )
8 - بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه زیرین در برش قومنجان، جنوب غرب قائن ( DOI : 0)
( حوریه زارعی - سید ناصر رئیس السادات - - )