مقاله


کد مقاله : 13990708249886

عنوان مقاله : ارزیابی دیرین¬بوم¬شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته¬های فلیش ائوسن، باختر

نشریه شماره : 54 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 23

فایل های مقاله : 6/45 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نصراله عباسی abbasi@znu.ac.ir دانشیار دکترا
2 حامد یاراحمدزهی hamed.yarahmadzahi@gmail.com استادیار دکترا
3 سارا نخجیری s_Nakhjiri@iau-tnb.ac.ir استادیار دکترا
4 علی جلالی Jalalia@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
5 حمید حافظی مقدس hamid.hafezimoghadas@gmial.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

رخنمون‌های گسترده¬ای از نهشته¬های توربیدایتی در منطقه خاش واقع در جنوب خاوری ایران در دسترس هستند. این رسوبات از توالی چرخه¬ای مارن، شیل، سیلت‌سنگ و ماسه‌سنگ تشکیل شده¬اند که در طی جریان رسوب‌گذاری رخدادی ته‌نشست شده¬اند. اثر فسیل‌های گرافوگلپتید فراوان از این نهشته¬ها جمع¬آوری و مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل 17 اثرجنس هستند. این گرافوگلپتیدها در دو دسته پیش از رخداد رسوبی (توربیدایتی) و پس از رخداد قابل تفکیک هستند. اثر فسیل¬های پیش از رخداد رسوبی متنوع و در بسترهای گلی ایجاد شده¬اند و شامل Desmograpton، Helminthorhaphe، Paleodytion، Protopaleodictyon، Scolicia، Spirophycus، Spirorhaphe، Squamodictyon و Urohelminthoida می‌باشند. اثر فسیل-های پس از رخداد رسوبی در درون لایه¬های دانه درشت¬تر سیلت و ماسه¬سنگ باقی مانده‌اند و به‌طور نسبی از فراوانی اندکی برخوردارند و شامل Helicodromites ، Helminthopsis، ،Nereites،Paleomeandron ، Phycosiphon و Planolites هستند. برخی از اثر فسیل¬ها چون Paleodictyon متاثر از جریانات بستر در هنگام تشکیل نیز بوده و در جهت جریان آرایش یافته¬اند. به نظر می‌رسد بسترهای گلی پیش از رخداد توربیدایتی محل مناسبی برای اثرسازهای با منش زیستی K و بسترها پس از رخداد رسوبی مناسب فعالیت اثرسازهای درون رسوبی با منش زیستی R بوده است. چنین تحلیل‌های ساختاری اثرفسیل و ارتباط آنها با شرایط محیط رسوبی در تفسیر محیط رسوبی و شرایط تشکیل نهشته‌های توربیدایتی اهمیت دارد.