• صفحه اصلی
  • تشکیل کالامین در کانسار غیرسولفید روی (سرب) احمدآباد (شمال¬شرق بافق)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990708249883 بازدید : 916 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی