مقاله


کد مقاله : 13990117236364

عنوان مقاله : بررسی شواهد تشکیل دوپلکس ترافشارشی در باختر شاهرود، البرز خاوری

نشریه شماره : 52 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 131

فایل های مقاله : 6/91 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی رادفر a.radfar@gu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 عزیز رحیمی a.rahimi@gu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

منطقه مورد مطالعه در مرز جنوبی البرز خاوری و درحدواسط گسل‌های شمال شاهرود و آستانه قرار گرفته و دارای رخنمون¬هایی با محدوده سنی پالئوزوئیک تا عهد حاضر می¬باشد. بررسی¬های ساختاری متعددی از قبیل تحلیل هندسی چین¬ها و تحلیل هندسی و حرکتی گسل¬ها در منطقه صورت گرفته است. داده¬های صحرایی و تحلیل¬های نرم¬افزاری نشان می¬دهد که اکثر چین¬خوردگی¬ها در بخش خاوری منطقه دارای محورهای شمال¬خاوری- جنوب-باختری و در بخش باختری دارای محورهای خاوری- باختری می¬باشند. چین¬های کوچک مقیاس نیز به دلیل قرار گرفتن در فرادیواره گسل رانده طزره، ساختارهای مرتبط با گسلش هستند. چین¬های بزرگ مقیاس با داشتن سطح محوری متمایل به جنوب¬خاوری با ساختار گل¬مانند درنظر گرفته شده برای البرز مطابقت دارند. همچنین گسل¬های موجود در منطقه دارای دو روند شمال¬خاوری- جنوب¬باختری برای خاور منطقه و خاوری- باختری در باختر منطقه بوده و به نحوی آرایش یافته¬اند که به منطقه، آرایش فلسی داده¬اند. با توجه به وجود ساختارهای فشارشی می¬توان پیشنهاد کرد که دوپلکس فشارشی دهملا در ارتباط با گسلش امتداد¬لغز در حدفاصل گسل‌های شاهرود و آستانه توسعه یافته است.