مقاله


کد مقاله : 13980723192921

عنوان مقاله : کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند)

نشریه شماره : 50 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 290

فایل های مقاله : 1/58 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی‌محمد رجبی amrajabi@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 عادل یاوری Yavari456@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 حمیدرضا سلوکی Soloki852@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله با استفاده از سیستم¬ اطلاعات¬ جغرافیایی با دقت10×10 متر، حوضه آبریز شازند شبیه¬سازی و پارامترهای مختلف مورد نیاز به‌صورت لایه¬های رقومی در محیط ArcGIS تعریف شده است. سپس با استفاده از مدل EPM نقشه پهنه¬بندی فرسایش این حوضه در محدوده سد ساوه تهیه و میزان تولید رسوب سالیانه آن برآورد شده است. در ادامه، خروجی حاصل از مدل با روش هیدرومتری مقایسه شده است. بر اساس نتایج حاصل از مدل EPM، میزان تولید رسوب سالیانه در ایستگاه¬های پل¬دوآب، بازنه، توره و شازند به ترتیب برابر با 81/288103، 83/18963، 2/43079 و 76/20583 و مطابق با روش هیدرومتری به ترتیب معادل با 42/335285، 42/23937، 09/36459 و 69/42781 تن در سال پیش¬بینی می¬شود. مقایسه نتایج حاصل از مدل EPM با روش هیدرومتری در ایستگاه‌های پل¬دوآب، توره، شازند و بازنه به ترتیب 86، 82، 48 و 79 درصد هم¬خوانی نشان می¬دهد. ارزیابی¬ها نشان می¬دهد که مدل EPM در برآورد حداکثر رسوب سالیانه از دقت قابل قبولی برخوردار است.