مقاله


کد مقاله : 13980416190619

عنوان مقاله : ماگماتیسم فرورانش جزایر کمانی کرتاسه پسین در لبه شمالی ایران مرکزی، جنوب‎غرب سبزوار

نشریه شماره : 49 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 229

فایل های مقاله : 1.96 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زکیه کاظمی Kazemi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حبیب قاسمی h-ghasemi@shahroodut.ac.ir استاد دکترا
3 فردین موسیوند fmousivand@yahoo.com استادیار دکترا
4 ویلیام گریفین Griffin@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در لبه شمالی زون ایران مرکزی در جنوب¬غرب سبزوار، توالی ضخیمی از سنگ¬های آذرین-رسوبی به سن کرتاسه پسین برونزد دارد. سنگ‎های آذرین شامل انواع خروجی (تراکی‎آندزیت، داسیت و ریولیت) و نفوذی نیمه¬عمیق (گابرو، گابرودیوریت، دیوریت و گرانیت) هستند. این سنگ‎های آذرین، ویژگی¬های زمین¬شیمیایی سنگ¬های ماگمایی پهنه-های فرورانش جزایر کمانی را دارند و در نمودارهای تمایز محیط زمین‎ساختی در این قلمرو قرار می¬گیرند. ماگمای مادر این سنگ‎ها دارای سرشت تولئیت جزایر کمانی بوده و از ذوب بخشی یک منشأ گوشته‎ای تهی شده اسپینل لرزولیتی در خلال بسته¬شدن حوضه اقیانوسی نئوتتیس سبزوار در کرتاسه پسین حاصل شده¬ است. این منشأ گوشته‎ای تهی شده تحت تأثیر سیال¬های متاسوماتیک حاصل از آب¬زدایی ورقه اقیانوسی فرورانده شده نئوتتیس قرار داشته است.