مقاله


کد مقاله : 13980202178850

عنوان مقاله : دولومیت¬ها و برش¬ها¬ در معدن فلوئوریت کمرپشت، سازند الیکا، البرز مرکزی

نشریه شماره : 48 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 292

فایل های مقاله : 1/28 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهشید مهدوی Mahdavi@yahoo.com دانش آموخته دانشجوی کارشناس ارشد
2 بهنام شفیعی behnam.shafiei@gmail.com دانشیار دکترا
3 آرش امینی Amini11@yahoo.com استادیار دکترا
4 میثم رسولی Rasoli44@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

کانی¬سازی فلوئوریت در معدن کمرپشت، شرق البرز مرکزی، عمدتاً در سنگ¬های آهک دولومیتی¬ سازند کربناته الیکا رخ داده است. هدف از این پژوهش شناسایی انواع دولومیت¬ها و برش¬ها بر پایه مطالعات میکروسکوپی (نور عبوری و نور کاتدولومینسانس) و ساخت و بافت کانسنگ برای دست¬یابی به الگوهای احتمالی تشکیل آ¬ن¬ها با هدف کاربرد در ژنز این کانسار بوده است. به‌کارگیری روش¬های مذکور و ارتباط زمانی و مکانی دولومیت¬ها با فلوئوریت منجر به شناسایی دو گروه عمده (1) دولومیکرایت¬های فاقد لومینسانس قبل از کانی¬سازی موجود در زمینه¬ سنگ آهک دولومیتی میزبان و (2) دولومیکرواسپارایت-دولواسپارایت¬¬های با لومینسانس قرمز تا نارنجی-زرد همراه و همزاد با کانی¬سازی در معدن فلوئوریت کمرپشت گردید. دولومیکرایت¬های قبل از کانی¬سازی با منشاء دیاژنتیک از نوع تدفینی کم ژرفا تا ژرف معرفی شدند، در حالی که دولومیکرواسپارایت¬ها و دولواسپارایت¬های همراه و همزاد با کانی¬سازی، محصول تبلور مجدد دولومیکرایت‌های اولیه سنگ¬میزبان و یا نهشته شدن از محلول¬های گرمابی (شوراب¬های حوضه¬ای) مسبب دگرسانی دولومیتی تفسیر شدند. برش¬های انحلالی-ریزشی و گسلی در مقایسه با برش¬های دیاژنتیک سیمای غالب کانی¬سازی در معدن کمرپشت بودند که به عنوان شواهدی بر منشأ دیرزاد کانی¬سازی فلوئوریت در زون¬های پُرعیار معدن کمرپشت قلمداد شدند و احتمالاً حاصل عملکرد فرآیندهای بعد از دیاژنز (تکتونیک و شوراب¬های حوضه¬ای) بر سنگ¬های آهکی دولومیتی و واحدهای سنگی پوشاننده آنها (سنگ¬های تخریبی گروه شمشک) می¬باشد.