مقاله


کد مقاله : 13971008166532

عنوان مقاله : تحلیل هندسی و جنبشی چین‌خوردگی خانه¬سرخ در منطقه لرستان، کمربند چین‌خورده - رانده زاگرس

نشریه شماره : 47 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 233

فایل های مقاله : 1.46 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خاتون پیردادی khPirdadi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عزیز رحیمی a.rahimi@gu.ac.ir استادیار دکترا
3 محمد مهدی فرهپور mmf123@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش برای تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس خانه¬سرخ به‌منظور شناخت سبک ساختاری انجام شده است. چین-خوردگی خانه سرخ، تاقدیسی طویل و باریک است و در اثر لغزش برروی سازند گرو در منطقه لرستان قرار گرفته است. سازند گرو یک سطح جدایش میانی در منطقه می¬باشد. به‌منظور تحلیل هندسی این تاقدیس، سه برش ساختاری عمود بر اثر سطح محوری چین ترسیم شده است. بر اساس تحلیل هندسی برش‌های عرضی و مقایسه¬ پارامترها با انواع مدل¬های متفاوت چین¬های مرتبط با گسل¬های رانده، می¬توان پیشنهاد کرد که تاقدیس خانه سرخ در دسته چین¬های جدایشی گسل¬خورده قرار دارد. بنابراین هندسه چین جدایشی و تکامل جنبشی تحلیل شده برای تاقدیس خانه سرخ بر اساس مدل ارائه شده معتبر است.