مقاله


کد مقاله : 13971008166526

عنوان مقاله : بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان

نشریه شماره : 47 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 267

فایل های مقاله : 955 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید حیدری mHeydari@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا زراسوندی zarasvandi_a@scu.ac.ir استاد دکترا
3 محسن رضایی Mohsen71454@yahoo.com استادیار دکترا
4 عادل ساکی adelsakii6@gmail.com استاد دکترا
5 سینا اسدی sasadi12@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

کانسار مس پورفیری کدر در 14 کیلومتری جنوب باختر دهج در شمال شرق کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان واقع شده و با نفوذی¬های دیوریت تا کوارتزدیوریت مرتبط می¬باشد. با توجه به تأثیر مهم شاخص¬هایی نظیر فوگاسیته اکسیژن، محتوی هالوژنی و تغییرات دمایی توده آذرین در کانه¬زایی پورفیری، هدف از پژوهش حاضر، بررسی این شاخص¬های فیزیکوشیمیایی در توده ماگمایی و زون پتاسیک کانسار کدر با بهره¬گیری از شیمی بیوتیت¬ و کلریت¬های حاصل از دگرسانی است. SiO2، K2O و TiO2 در بیوتیت و Al2O3 در کلریت فراوانی بیشتری دارند. تهی¬شدگی SiO2 و K2O در کلریت¬، به دلیل تشکیل فلدسپارپتاسیم و تا حدودی آدولاریا در خلال تبدیل بیوتیت به کلریت است. شیمی بیوتیت، جایگاه تکتونیکی کالک¬آلکالن را برای پورفیری کدر نشان می¬دهد. برمبنای نمودار FeO/FeO+MgO در مقابلMgO، توده نفوذی کدر دارای منشأ گوشته¬ای با اختلاط اندک مواد پوسته است. بر اساس نمودار Fe2+/Fe2+ +Mg2+ در مقابل Si، کلریت¬های مطالعه شده در رده کلینوکلر قرار می¬گیرند. شرایط فوگاسیته اکسیژن در کانسار کدر، در محدوده HM و به میزان اندک NNO قرار دارد. دماسنجی بیوتیت و کلریت در پورفیری کدر به ترتیب کمینه و بیشینه 516 تا 680 درجه سانتی‌گراد و 19/180 تا 87/369 درجه سانتی‌گراد را نشان می¬دهند. Log fH2O/fHF وLog fH2O/fHCl, در بیوتیت-های کانسار کدر به ترتیب 77/5-57/4 و 62/4-34/4 با میانگین 95/4 و 46/4 می¬باشد که مبین بالاتر بودن آب نسبت به محتوای هالوژنی است. نمودار XFe و XMg در مقابل XF/XOH و XCl/XOH نشان‌دهنده شرایط فوگاسیته یکسان Cl در کدر است. نهایتاً، براساس نتایج دماسنجی بیوتیت¬های ماگمایی (با میانگین 1/611 درجه سانتی‌گراد) می¬توان احتمال داد که غالب ماندن دمای بالا به همراه ثبات شرایط بالای فوگاسیته اکسیژن طی دگرسانی پتاسیک، از عوامل مؤثر در عیار نسبتاً پایین کانسار کدر می¬باشد.