مقاله


کد مقاله : 13971008166523

عنوان مقاله : مدل‌سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب (شمال بیرجند)

نشریه شماره : 47 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 387

فایل های مقاله : 1/59 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی یوسفی geomehdisa31@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد مهدی خطیب mkhatib@birjand.ac.ir استاد دکترا
3 ابراهیم غلامی egholami@birjand.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

سيستم راندگی شکرآب واقع در شمال شهر بيرجند، دارای پرتگاه¬های متناوب گسلی هم‌روند با گسل اصلی می-باشد. با توجه به ویژگی¬های ساختاری، سازوکار روند¬های گسلی¬ موجود در منطقه، چین¬های وابسته به گسلش و رخداد مهاجرت از سمت شمال به جنوب در گسل شکرآب، مدل‌سازی برای الگوی هندسی انتشار گسل انجام می¬گیرد که منطبق بر پهنه گسلی شکر آب ¬باشد. در این مدل پرتگاه¬های جدید در فرو دیواره پرتگاه¬های قبلی تشکیل می¬گردند. بر اساس نتایج مدل‌سازی انجام‌گرفته، مهمترین عامل برای ایجاد پرتگاه¬های متناوب، فشارش شمالی- جنوبی در راندگی شکرآب می¬باشد. در هر مرحله با افزایش مقدار کوتاه شدگی، گسل¬های جدید ظاهر می¬شوند؛ به‌نحوی‌که اولین راندگی در سمت شمال پهنه شکرآب ایجاد می¬گردد و گسل¬های بعدی با افزایش مقدار کوتاه شدگی به میزان حداکثر 58%، در سمت جنوبی پهنه و در فرودیواره گسل¬های قبلی ایجاد می¬گردند. در این مدل‌سازی، شیب راندگی¬های ایجاد شده در چهار مرحله کوتاه شدگی بین 60- 65 درجه متغیر می¬باشد که با شیب واقعی گسل¬های شکرآب به میزان 70 درجه همخوانی تقریبی دارند. با توجه به نتایج آزمایشگاهی مشخص می¬شود که توالی ایجاد راندگی¬ها در هر مرحله مدل‌سازی با توالی راندگی¬ها در پهنه شکرآب و با مهاجرت شمالی – جنوبی گسل سازگار می¬باشد. با توجه به هندسه راندگی¬ها و پس راندگی، مدل تشکیل ساختارها در این پهنه گسلی مدل سری شکننده پیش بوم1 می¬باشد که شاخه¬های راندگی¬ها از یک نقطه منشاء می¬گیرند.