مقاله


کد مقاله : 13970907165842

عنوان مقاله : جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه¬ آهوان (سمنان)

نشریه شماره : 46 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 258

فایل های مقاله : 1.51 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی خلعت¬بری جعفری Khalat1965@live.com دانشیار دکترا
2 صدیقه اعتصامی Etesami@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این مقاله، پترولوژی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه آهوان، خاور سمنان، مورد بحث قرار گرفته است. سنگ¬های مورد مطالعه، شامل گدازه¬های آتشفشانی بازیک-حدواسط، اسیدی و دایک، همراه با میان¬لایه¬های سنگ¬آهک نومولیت¬دار، رسوبات کم¬عمق، هیالوکلاستیت و برش هیالوکلاستیک هستند. گدازه¬های بازیک-حدواسط در زیر و گدازه¬های ریولیتی همراه با گدازه¬های آندزیتی در بالای سری آتشفشانی، برونزد دارند که معرف ولکانیسم دوگانه است. به نظر می¬رسد که فعالیت¬های آتشفشانی ائوسن، در محدوده مورد مطالعه، در محیط کم¬عمق آب دریا تا محیط خشکی رخ داده است. براساس بررسی¬های پتروگرافی، سنگ¬های آتشفشانی، دارای ترکیب بازالت، آندزیت بازالتی، آندزیت، داسیت، ریولیت و توف¬های اسیدی¬اند. انواع گدازه¬ای، دارای بافت فیریک تا آفیریک بوده و انواع فیریک دارای فنوکریست¬های پلاژیوکلاز، اوژیت و هورنبلند هستند. گدازه¬ها دارای خمیره هیالومیکرولیتیک، میکروکریستالین و دایک¬ها دارای خمیره اینترگرانولار هستند. منطقه-بندی نامتعادل و بافت غربالی در فنوکریست¬های پلاژیوکلاز و خمیره¬ شیشه¬ای نامتجانس را شاید بتوان با پدیده اختلاط ماگمایی توجیه نمود. بررسی آنالیزهای شیمیایی این سنگ¬ها، حکایت از روندهای ماگمایی کالک¬آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی دارد. نمودارهای عنکبوتی عناصر فرعی و کمیاب بهنجارشده، نشان از غنی¬شدگی از عناصر نادر خاکی سبک و تهی¬شدگی واضح از عناصر نیوبیوم و تیتان را دارند. در نمودارهای تکتونوماگمایی، این نمونه¬ها در محیط کششی اولیه پشت کمان، ترسیم شده¬اند. به نظر می¬رسد که، ذوب بخشی گوه گوشته¬ای تعدیل شده، در بالای صفحه¬ فرورونده، منشأ ماگمای والد در این محدوده بوده که تحت تأثیر سیالات-مذاب ناشی از ذوب بخشی رسوبات بالای صفحه¬ فرورونده، غنی شده است.