مقاله


کد مقاله : 1397051093347153597

عنوان مقاله : تحلیل هندسی تاقدیس بورخ، جنوب خاور کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس

نشریه شماره : 45 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 568

فایل های مقاله : 4/74 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رمضان رمضانی اومالی ramazani43@shahroodut.ac.ir دانشیار دکترا
2 ناصر حافظی مقدس Hafezi@yahoo.com استاد دکترا
3 احمد نوحه¬گر Nohegar@yahoo.com استاد دکترا
4 عبدالوهاب افروغ Afroogh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تاقدیس بورخ با روند WNW-ESE در جنوب شرق کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس و در 40 کیلومتری شمال شهرستان بستک در ناحیه ساختاری فارس قرار دارد. در این مقاله براساس داده-های میدانی، تصاویر ماهوار¬ه¬ای و هفت برش ساختاری رسم شده عمود بر تاقدیس بورخ به بررسی هندسه آن پرداخته شده است. با توجه به وجود سازند هرمز به‌عنوان یک افق جدایش موثر در قاعده پوشش رسوبی و بر روی پی¬سنگ، و تطابق پارامترهای هندسی محاسبه شده از برش¬های ساختاری آن با نمودارهای هندسی چین¬های جدایشی، تاقدیس بورخ به‌صورت یک چین جدایشی، خمشی، نامتقارن و غیر هارمونیک می¬باشد. همچنین برای تعیین سبک یا هندسه از نظر فشردگی، واژه باز پیشنهاد می¬گردد. بازدید میدانی و برش¬های عرضی ساختاری ترسیم شده نشان می¬دهد که سازند دشتک به‌عنوان یک واحد جدایش میانی باعث تشکیل چین¬های فرعی در منطقه مورد مطالعه شده است. نقشه خطوط هم¬تراز زیرزمینی راس گروه دهرم در تاقدیس بورخ، میزان بستگی قائم تاقدیس را در حدود 1000 متر و میزان بستگی افقی آن را در حدود 200 کیلومتر مربع نشان می¬دهد.