مقاله


کد مقاله : 13970510144855153612

عنوان مقاله : تعیین نقش محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان سلمان

نشریه شماره : 45 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 340

فایل های مقاله : 1.26 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم سفیداری ebrahimspidari@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 عبدالحسین امینی ahamini@gmail.com استاد دکترا
3 محمدرضا یوسف پور Yousef-Pour@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 سید محمد زمانزاده smzamanzadeh@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بخش بالایی سازند سورمه به سن ژوراسیک بالایی با لیتولوژی آهک، دولومیت و میان لایه¬های انیدریت معادل سازند عرب در بخش عربی خلیج فارس به‌حساب می¬آید. توالی ذکر شده بزرگ‌ترین سنگ مخزن سیستم ژوراسیک پلیت عربی را تشکیل می¬دهد. مطالعه حاضر بر اساس داده¬های مغزه (مقطع نازک، تخلخل و تراوایی مغزه و فشار موئینه تزریق جیوه) و لاگ¬های چاه¬پیمایی به بررسی محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و نقش آنها در کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه پرداخته است. بر اساس مطالعات میکروسکپی نه میکروفاسیس رسوبی شناسایی گردید. رخساره¬های شناسایی شده به قسمت داخلی یک رمپ کربناته کم شیب، متشکل از زیرمحیط¬های سوپرتایدال، لاگون و شول نسبت داده شده¬اند. فرایندهای دیاژنزی نقش متغیری بر کیفیت مخزنی سازند مورد مطالعه داشته¬اند. دلومیتی شدن، انحلال و شکستگی باعث افزایش کیفیت مخزنی شده¬اند، حال آنکه سیمانی شدن، دلومیتی شدن بیش از اندازه، انیدریتی شدن و فشردگی باعث کاهش کیفیت مخزنی شده¬اند. بر اساس داده¬های تخلخل، تراوایی و فشار موئینه حاصل از تزریق جیوه، رخساره¬های انیدریتی و مادستون حاوی انیدریت مربوط به بخش پرتایدال، دارای پایین¬ترین کیفیت مخزنی می-باشند و در مقابل رخساره‌های گرین¬استون اائیدی و پکستون تا گرینستون بایوکلاستی مربوط به زیرمحیط شول از بهترین کیفیت مخزنی برخوردار می¬باشند.