مقاله


کد مقاله : 139701229237101579

عنوان مقاله : بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی عضوe سازند قم بر اساس استراکدها در برش چشمه برون، غرب قم

نشریه شماره : 44 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 360

فایل های مقاله : 2.8 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جهانبخش دانشيان Daneshian@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مریم گودرزی Goodarzi@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف از این مطالعه، سیستماتیک و شناسایی جنس¬ها و گونه¬ها¬ی استراكدهاي عضوe سازند قم در برش مورد مطالعه (چشمه ¬برون)، به‌منظور بیو¬استراتیگرافی و تعیین سن نهشته¬ها و انجام مطالعات پالئواکولوژی با توجه به تغییرات فراوانی و تنوع استراکد¬ها براساس داده¬های به‌دست‌آمده می¬باشد. فراوانی و تنوع جنس¬های ,Paracypris ,Aurila ,Ruggieria Loxochoncha ,Krithe ,XestoleberisوCytherella در برش چشمه برون نشان می¬دهد که اگرچه محیط از لحاظ ویژگی¬هایی نظیر درجه حرارت و شوری دارای نوسان است اما غالباً نشانگر یک دریای گرم با شوری نرمال است. افزایش و کاهش استراکدا در برش مورد بررسی، بیانگر تغییرات متناوب فراوانی و تنوع آن¬ها با تغییرات محیطی بوده و در واقع این امر نشان¬دهنده¬ی بی¬ثباتیِ شرایط محیطی در طول توالی مورد مطالعه می¬باشد. به نظر می¬رسد علت این بی¬ثباتی احتمالاً به‌واسطه تغییرات مربوط به میزان مواد غذایی، اکسیژن و آشفتگی آب می¬¬باشد. همچنین بر اساس مجموع استراکدهای بررسی شده، سن میوسن پیشین(اکیتانین- بوردیگالین) برای نهشته¬های عضو e سازند قم در برش چشمه برون پیشنهاد می¬شود.