مقاله


کد مقاله : 1396100713574919937

عنوان مقاله : پهنه‌بندی نوزمین¬ساختی با استفاده از شاخص¬های ریخت¬سنجی در منطقه لالی – گتوند، خوزستان

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 524

فایل های مقاله : 731 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عزیز رحیمی a.rahimi@gu.ac.ir استادیار دکترا
2 حجت اله صفری Safari@yahoo.com دانشیار دکترا
3 آرش برجسته Barjasteh@yahoo.com دانش آموخته دکترا
4 طیبه احمدی TB523@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ارزیابی کمی اشکال و عوارض سطح زمین و محاسبه¬ی شاخص¬های ریخت¬سنجی رودخانه¬ها و مجرای رودها و پیشانی کوهستان¬ها از بهترین روش¬های بررسی زمین¬ساخت فعال می¬باشد. گستره مورد مطالعه در پهنه فروبار دزفول، در کمربند ساده زاگرس چین‌خورده قرار گرفته است. در این پژوهش با بهره¬گیری از مدل رقومی ارتفاع، زمین¬ساخت و ریخت زمین¬ساخت منطقه لالی - گتوند تفسیر شده است در این تحقیق برای تعیین فعالیت¬های زمین¬ساختی، با توجه به زمین¬ساخت کلی زاگرس ساده چین‌خورده و فروبار دزفول، سه شاخص پیچ‌وخم پیشانی کوهستان ، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن و شاخص طول شیب رودخانه در منطقه¬ی لالی - گتوند در شمال خاوری خوزستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از محاسبه¬ی شاخص¬های مذکور و تلفیق لایه¬های اطلاعاتی آن¬ها، نقشه پهنه¬بندی فعالیت نوزمین¬ساختی به‌صورت کمی در چهار رده خیلی فعال، فعال، نسبتاً فعال و غیرفعال تفکیک گردید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده به ترتیب شاخص طول شیب رودخانه حداکثر فعالیت زمین¬ساختی را در شمال خاوری، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن حداکثر فعالیت را در خاور، شمال خاوری و شمال باختری و شاخص پیچ‌وخم پیشانی کوهستان بیشترین فعالیت را در شمال خاوری، جنوب خاوری و مرکز نشان می¬دهد. نقشه¬ی پهنه¬بندی نوزمین¬ساختی نشان می¬دهد بیشترین میزان فعالیت زمین¬ساختی در شمال، شمال خاوری و مرکز و کمترین فعالیت در جنوب است.