مقاله


کد مقاله : 139607291429568644

عنوان مقاله : تفاوت سری دگرگونی در سنگ¬های رسی دگرگون شده شمال و جنوب باتولیت الوند، همدان

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 517

فایل های مقاله : 2.99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عادل ساکی Saki@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

روابط صحرایی و پتروگرافی نشان می¬دهد که سنگ¬های رسی دگرگون شده منطقه همدان واقع در باختر ایران، تحت تاثیر دگرگونی¬های متفاوت در جنوب و شمال باتولیت الوند (با سن ژوراسیک) قرار گرفته¬اند. نفوذ باتولیت در سنگ-های میزبان رسی در منطقه شمال الوند (محدوده روستای چشین) باعث شکل¬گیری سنگ¬های دگرگونی هورنفلسی دارای کانی¬های استارولیت، کیانیت، گارنت و سیلیمانیت شده است، درحالی‌که چنین سنگ¬هایی در منطقه جنوب الوند (شهر تویسرکان) دارای کانی¬های کردیت، آندالوزیت، گارنت و سیلیمانیت هستند. مجموعه کانی¬های دگرگونی در سنگ¬های رسی دگرگون شده دو منطقه (شمال و جنوب) با هم متفاوت است. با استفاده از تعادل ترمودینامیکی کانی¬ها و واکنش¬های تعادلی چندگانه، فشار و دمای اوج دگرگونی و همچنین اکتیویته سیالات در سنگ¬های شمال باتولیت الوند به ترتیب630-600 درجه سانتی‌گراد، –دو-چهار کیلو بار و کسر مولیCO2 حدود 17/0 و در سنگ¬های دگرگونی جنوب به ترتیب 750 درجه سانتی‌گراد، چهار کیلو بار و اکتیویته آب پایین تخمین زده شده است. بر اساس دما و فشارهای محاسبه شده گرادیان زمین‌گرمایی در منطقه شمال و جنوب الوند با هم متفاوت و به ترتیب 5/42 و 58 درجه سانتی‌گراد بر کیلومتر است که به ترتیب با سری¬های دگرگونی بارووین و باکان منطبق است. داده¬های حاصل از رسم سودو سکشن با استفاده از برنامه Theriak/Dominoبا نتایج به‌دست‌آمده از دیگر روش¬ها تطابق خوبی نشان می¬دهد. بنابراین، سنگ¬های دگرگونی منطقه همدان تحت تاثیر یک دگرگونی چند مرحله¬ای تدفینی و حرارتی مرتبط با فرورانش و بسته شدن اقیانوس نئوتتیس در طی ژوراسیک-کرتاسه قرار گرفته¬اند، به‌طوری‌که این وقایع سبب شکل¬گیری دگرگونی¬های متفاوت در قسمت¬هایی از هاله دگرگونی کمپلکس نفوذی الوند شد¬ه است.