مقاله


کد مقاله : 1396041894246822

عنوان مقاله : تحلیل تنش دیرین در کوه¬های بزقوش، شمال غرب ایران

نشریه شماره : 41 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 509

فایل های مقاله : 3.44 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احد نوری ahadnouri.m@gmail.com استاد دکترا
2 سعید شریفی sharifi@yahoo.com دانش آموخته دکترا
3 محسن مؤید Moayyed@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

اطلاع از میدان تنش محلی در یک منطقه، در بررسی¬¬های ساختاری و عوامل موثر بر کینماتیک ساختارهای منطقه حائز اهمیت است. ازاین‌رو، در این پژوهش ضمن توضیح مبانی نظری اساسی روش وارون سازی تنش از صفحات گسل-خش لغزش، برداشت¬های صحرایی ناهمگن لغزش گسلی به‌عنوان داده¬های خام برای تعیین موقعیت میانگین محورهای اصلی تنش به‌منظور تحلیل وضعیت ژئودینامیک منطقه، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از حل تنسور تنش تقلیل یافته داده¬های گسل-خش لغزش برداشت شده، نشانگر موقعیت¬های 156/21، 012/64 و 251/14 برای (به ترتیب) σ1، σ2 و σ3 است. نتایج حاصل از تحلیل این داده¬ها، نشان می¬دهد که هم¬خوانی قابل توجهی بین سوگیری محورهای اصلی تنش محاسبه شده و پیشینه مطالعات زمین‌ساختی منطقه، وجود دارد.