مقاله


کد مقاله : 139602121037495861

عنوان مقاله : الگوی رخداد کانه¬زایی مس طبیعی در سنگ¬های آتشفشانی میزبان کانسار سولفید توده¬ای آتشفشان¬زاد مس- نقره گرماب پایین، جنوب شرق شاهرود

نشریه شماره : 40 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 709

فایل های مقاله : 2.91 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید طاشی tashi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مجید طاشی mousivand@shahroodut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 حبیب قاسمی h-ghasemi@shahroodut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

کانسار سولفید توده¬ای آتشفشان¬زاد مس-¬¬¬¬¬نقره گرماب پایین در 290 کیلومتری جنوب شرق شاهرود واقع شده و در توالی آتشفشانی-رسوبی کرتاسه پسین، در زیر پهنه سبزوار، شمال شرق ایران رخ داده است. کانه¬زایی مس طبیعی در واحدهای سنگی آندزی بازالت با بافت بادامکی، تراکی آندزیت و برش¬های آتشفشانی میزبان کانسارگرماب پایین با سن کرتاسه پسین و کنگلومراهای پالئوسن به‌صورت رگه – رگچه¬ای و دانه پراکنده دیده می¬شود. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می¬دهد که این سنگ¬های آتشفشانی دارای ترکیب بازالتی و ماهیت کالک آلکالن بوده و در محیط پشت کمانی نهشته شده¬اند. دگرسانی¬ عمده همراه کانه¬زایی از نوع کلریتی و به مقدار کمتر زئولیتی است. بررسی¬های صورت گرفته نشان می¬دهند فرآیند دیاژنز، تدفین و بالاآمدگی در توالی آتشفشانی- رسوبی میزبان کانه-زایی سبب ایجاد و حرکت سیال¬های نسبتاً داغ شور شده که این سیال¬ها مس را از سنگ¬های آتشفشانی کرتاسه پسین شسته و تحت شرایط احیایی به‌صورت مس طبیعی در واحدهای آندزی بازالتی و برش آتشفشانی و کنگلومراهای پالئوسن ته‌نشست داده است. با توجه به نوع سنگ‌های میزبان، کانی¬شناسی و دگرسانی، کانه¬زایی مس طبیعی در کانسار گرماب پایین بیشترین شباهت را با کانه¬زایی مس طبیعی مرتبط با سنگ‌های بازالتی (تیپ میشیگان) نشان می¬دهد. این رخداد بعد از تشکیل کانسار سولفید توده¬ای گرماب پایین و در طی دیاژنز، دگرگونی دفنی و بالا آمدگی توالی سنگی دربرگیرنده، رخ‌داده است.