مقاله


کد مقاله : 139602111430305843

عنوان مقاله : بررسی دگرگونی پسرونده در سنگ‌های کالک-سیلیکات در هاله دگرگونی الوند

نشریه شماره : 40 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 567

فایل های مقاله : 2.7 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هاله قربانی haleh_ghorbani@tabrizu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محسن موذن moazzen@tabrizu.ac.ir استاد دکترا
3 عادل ساکی Adel_saki@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

باتولیت الوند به سن ژوراسیک، با نفوذ در سنگ¬های آهکی سبب ایجاد دگرگونی مجاورتی شده است. هورنفلس¬های کالک- سیلیکات به همراه تنوع زیادی از هورنفلس¬های رسی و مافیک در اثر نفوذ توده الوند تشکیل‌شده‌اند. بر اساس درصد مدال کانی¬ها، سنگ¬های کالک- سیلیکات موجود در منطقه به گروه¬های مختلفی تقسیم شده¬اند. با توجه به مطالعات پتروگرافی، مشخص شد که سنگ¬های کالک- سیلیکات در منطقه همدان طی دو مرحله دگرگونی پیشرونده و پسرونده تشکیل‌شده‌اند، به‌طوری‌که در ابتدا دگرگونی پیشرونده و اوج دگرگونی رخ‌داده، که باعث ایجاد کانی¬های بی¬آب مانند پیروکسن، گارنت و وزوویانیت شده است. به دنبال آن، طی کاهش دما و حضور مقادیر قابل‌توجه سیال، دگرگونی پسرونده در دمایی پایین¬تر رخ‌داده است که در طی آن مجموعه¬ای از کانی¬های آبدار شامل ترمولیت- اکتینولیت، زوئیزیت، کلریت، اپیدوت و مقادیری از کانی¬های اکسیدی مانند هماتیت و گرافیت تشکیل‌شده است. کانی ترمولیت و اپیدوت در شرایط دگرگونی درجه پایین شکل‌گرفته‌اند. درنتیجه دگرگونی پسرونده کانی¬های ترمولیت، اپیدوت و زوئیزیت و سایر کانی¬های آبدار، جایگزین کانی¬های اوج دگرگونی شده¬اند. سنگ¬های حاصل این دگرگونی شامل انواع متفاوتی از کالک- سیلیکات¬ها مانند اپیدوت کالک- سیلیکات و اپیدوت، ترمولیت- اکتینولیت و زوئیزیت کالک- سیلیکات می¬باشد. دگرگونی پسرونده در منطقه سبب شده است تا در امتداد مرز دانه¬ها و در امتداد نقاط ضعف، مانند سطوح کلیواژ یا شکستگی¬ها (گارنت) دگرسانی ناقصی گسترش یابد. علاوه براین در سنگ¬های موجود در منطقه بافت¬هایی مانند سیمپلکتیت دیده می¬شود که با افت دما هماهنگ می¬باشد.