مقاله


کد مقاله : 139512221156345282

عنوان مقاله : ريز‌رخساره‌‌ها، محيط رسوبي وچینه نگاری سکانسی سازند قم در برش سطحي شرق سیاه کوه (جنوب گرمسار)

نشریه شماره : 39 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 565

فایل های مقاله : 3.07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود جلالی m.jalali@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عباس صادقی a-sadeghi@sbu.ac.ir استاد دکترا
3 محمد حسين آدابي m-hadabi@sbu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

این مقاله نمایانگر تجزیه و تحلیل های چینه نگاری سکانسی در توالی نهشته‌های دریایی کم عمق الیگو - میوسن در رخنمون شرق کوه سیاه (جنوب گرمسار) است. این مطالعه بر اساس سنگ چینه‌نگاری، تعیین چهارچوب زمانی جهانی بر اساس بیوزون‌های استاندارد اروپایی، تعبیر و تفسیر رخساره‌‌ها، محیط رسوبی دیرینه و چينه‌نگاري سكانسي انجام شده است. در برش مورد مطالعه بخش‌های c1تا fاز سازند قم قابل تفکیک می‌باشند. مطالعات زیست چینه نگاری نشان داد که مجموعه فرامینیفرهای کف‌زی در محدوده مورد مطالعه مشابه با مجموعه فسیلی در غرب تتیس و خاورمیانه می‌باشد. سن سازند قم بر اساس مجموعه فرامینیفرهای بزرگ شاتین تا بوردیگالین (SBZ 23-25) تعیین شد. براساس مطالعات ميكروپالئونتولوژي انجام شده، سن بخش c1 که قبلا آکیتانین تعيين شده بود در شرق تاقدیس کوه سیاه، شاتین پسین (SBZ 23) می‌باشد. محیط رسوبی سازند قم مربوط به رمپ کربناته است. بر اساس نوع بافت رسوبی و درصد الوکم های اسکلتی و غیر اسکلتی تعداد 1 عدد رخساره سنگي و 13 عدد ریز رخساره از رمپ درونی تا رمپ بيروني تشخيص داده شده است. مطالعات چینه نگاری سکانسی در این برش منجر به شناسایی چهار سکانس درجه سوم گرديد. سکانس اول به سن شاتین دربرگیرنده بخش‌‌هاي c1و c2، سکانس دوم به سن آکیتانین در برگیرنده بخش‌هاي c3 وc4 و d و سکانس سوم و چهارم به سن بوردیگالین در بردارنده بخش‌های e و f می‌باشند.