مقاله


کد مقاله : 139512211126135252

عنوان مقاله : پتروگرافی، زمین¬شیمی و مینرالوگرافی سنگ¬های ولکانیکی منطقة سیستانک (جنوب¬شرق قائن)

نشریه شماره : 39 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 530

فایل های مقاله : 3.04 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حجت محولاتی H.mohavelati@Gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 ایرج رساء Rasa@yahoo.com دانشیار دکترا
3 آیدا محبی Mohebbi@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

کانسار مس سیستانک از نظر جغرافیایی در شرق ایران و جنوب¬شرق شهرستان قائن (خراسان¬جنوبی) واقع شده است. به طور کلی محدودی مس سیستانک واقع در شرق زون ایران¬مرکزی است که بخشی از آن در زون فلیشی و قسمت دیگر آن در بلوک لوت قرار گرفته است. از لحاظ چینه¬شناسی، سنگ¬های قدیمی¬تر از ژوراسیک در محدوده مورد مطالعه مشاهده نشده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی، سنگ¬های آتشفشانی منطقه به دوگروه گدازه (آندزیتی و آندزیت¬-بازالت) و آذرآواری (آگلومرا و توف) تقسیم می¬شوند. این سنگ¬ها در ردة کالک¬آلکالن و کالک¬آلکالن پتاسیم بالا قرار می¬گیرند. براساس ترکیب شیمیایی، سنگ¬های آتشفشانی مورد نظر در محدوده آندزیت و آندزیت-بازالت قرار می¬گیرند. کانه¬های اصلی مس در گدازه¬های آندزیتی شامل: مس¬خالص، کالکوسیت، مالاکیت است. علاوه بر این کانی¬های اکسیدآهن شامل هماتیت و گوتیت نیز در نمونه¬ها حضور دارند. عموما زون-کانه¬زایی در بالاترین تراز گدازه¬های آتش¬فشانی قرار می¬گیرد و ماده معدنی به¬صورت چینه¬¬کران است. چنین ویژگی نشانگر اپی¬ژنتیک بودن ذخایر است. براساس ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانی¬سازی، کانسار مس سیستانک احتمالا یک کانسار تیپ میشیگان است.