مقاله


کد مقاله : 139504051111522631

عنوان مقاله : خصوصيات هيدروژئوالكتريك سازندهاي آسماري و ايلام – سروك در ناوديس سوسن، شمال ایذه

نشریه شماره : 37 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 685

فایل های مقاله : 2/61 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حميدرضا ناصري H-Nassery@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 نجات زيدعلي نژاد Zeidalinejad@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 فرشاد عليجاني fAlijani@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

منطقه كارستي سوسن به¬¬صورت ناودیس پلانژ¬ داري در شمال دشت ايذه و در حوضه کارون میانی قرار گرفته است. در این مقاله، خصوصيات هيدروژئوالكتريك سازندهاي آهكي آسماري و ايلام¬– سروك با هدف تعيين دامنه تغييرات مقاومت الكتريكي آهك¬هاي خشك و آب¬دار، ميزان كارست¬شدگي، وجود شكستگي¬ها و در نهايت تعيين مناطق با بيشترين پتانسيل آب زيرزميني مورد بررسي گرفته است. بدين منظور، 245 سونداژ ژئوالكتريك با آرايه شلومبرژه در مجاورت حد تماس آهك¬ها با آبرفت داده¬برداري شده و به¬صورت يك¬بعدي مورد تفسير قرار گرفته است. سپس توموگرافي ژئوالكتريك دو¬بعدي در هشت مقطع انتخابي با استفاده از مدل RES2DINV انجام و مورد تحليل واقع شده است. منحني هاي سونداژ سازند آسماري داراي مقاومت الكتريكي كمتر، شكل هموارتر و دامنه مقاومت كمتر نسبت به سازند ايلام– سروك مي¬باشند كه مي¬توان وجود آبخوان با آبدهي زياد را بر روي آن با توجه به شيب ملايم كاهش مقاومت آبخوان مشخص نمود. تفسير مقاطع توموگرافي ژئوالكتريك دوبعدي مشخص نمود كه آهك ايلام¬– سروك در مناطق خرد¬شده پتانسيل آب¬ زيرزميني قابل¬توجهي دارند و توسعه كارست و حفرات در آن¬ها نسبت به آهك آسماري كمتر است. وجود آهك متراكم ايلام- سروك در مجاور پهنه¬هاي خردشده¬اي كه هدايت آب زيرزميني را برعهده دارند، باعث شده است كه حركت رو به بالاي آب زيرزميني و در نتيجه ظهور چشمه¬ها در اين سازند در منطقه سوسن رخ دهد. نتايج بررسي¬هاي هيدروژئوالكتريك مشخص کرد كه آبخوان آهكي آسماري علي¬رغم نبود چشمه مهم در آن در ناوديس سوسن، وضعيت بسيار مناسبي دارد. در سازند ايلام– سروك، چشمه¬ها از طريق مناطق خرد¬شده تخليه مي-شوند. آهک¬های این سازند در عمق متراكم مي¬باشند كه مي¬تواند نمايان¬گر تخلخل زمينه¬اي كم¬آهك مذكور باشد، در حالي¬كه به¬دليل تخلخل ذخيره¬اي بيشتر، مقاومت الكتريكي آهك آسماري كمتر مي¬باشد.