مقاله


کد مقاله : 13950405105332630

عنوان مقاله : لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش، تنگ گناوه (شمال گچساران)

نشریه شماره : 37 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 661

فایل های مقاله : 2.94 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزاد مرادی Farzad1moradi2@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عباس صادقی a.sadeghi@sbu.ac.ir استاد دکترا
3 حسن امیری بختیار amiribakhtiar@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سازند آسماری در برش چینه¬شناسی تنگ گناوه در یال جنوبی تاقدیس میش با ستبرای 366 متر ضخامت است و بطور عمده از تناوب سنگ آهک¬های رسی با سنگ آهک¬های بسیار ضخیم، ضخیم و متوسط لایه گاه همراه با میان‌لایه¬های دولومیتی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند پابده تدریجی و مرز فوقانی آن با سازند گچساران بصورت هم¬شیب و همراه با گسستگی سنگ¬شناسی می¬باشد. در این مطالعه، توالی کربناته در برش تنگ گناوه بر مبنای جنس، تغییر ضخامت لایه¬ها و رنگ به سه واحد سنگ¬شناسی تقسیم شده است. در مطالعات زیست¬چینه¬ای 28 گونه متعلق به 41 جنس از فرامینیفرها شناسایی و 4 زون زیستی و یک زون مبهم براساس زون¬بندی لارسن و همکاران 2009 شناسایی و معرفی گردید. براساس مجموعه فسیلی و زون¬های زیستی شناسایی شده سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه الیگوسن (روپلین - شاتین) - میوسن پیشین (آکی¬تانین -بوردیگالین) تعیین شد.