مقاله


کد مقاله : 139504051040512629

عنوان مقاله : بررسی زمین¬شیمی عناصر فرعی و کمیاب (نادر خاکی) در کانی¬سازی رگه¬اي فلزات پايه منطقه يارالوجه (شمال¬غرب اهر-آذربایجان¬شرقی)

نشریه شماره : 37 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 650

فایل های مقاله : 2.88 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهره جبارزاده Zohreh.Jabarzadeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمد¬رضا حسین¬زاده Mr-hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir استاد دکترا
3 محسن مؤید Moayyed@yahoo.com استاد دکترا
4 رزگار فرامرزی Faramarzi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اندیس رگه¬اي يارالوجه در 40 كيلومتري شمال¬غرب اهر در استان آذربایجان¬شرقی واقع شده است. براساس نتايج حاصل از داده¬های زمین¬شیمیایی، ترکیب اولیه سنگ میزبان دگرسان¬شده در محدوده میکرودیوریت با سری ماگمایی کالک-آلکالن قرار گرفته و محیط زمین¬ساختی تشكيل آن، کمان آتشفشانی حاشیه فعال قاره¬ای است. كانه¬سازي به¬صورت پراكنده، داربستي و رگه-رگچه¬اي و حاوي كاني¬هاي كربناتي، كوارتز و سولفيد در سنگ¬هاي نیمه¬آتشفشانی دگرسان¬شده در حد میکرودیوریت، است. پيريت، اسفالريت، گالن و كالكوپيريت مهم¬ترين كاني¬هاي سولفيدي منطقه هستند. مهم¬ترین دگرسانی-های مشاهده¬شده در منطقه، سریسیتی و کربناتی¬شدن بوده و كاني‌هاي كوارتز، سریسیت، ايليت، آلبیت، كائولينيت، لوكوكسن و کربنات¬های تأخیری از مهم¬ترين كاني¬هاي شناسايي¬شده در زون¬های دگرسانی هستند. نمودارهاي دو متغيره Ba+Sr در برابر Ce+Y+La و Zr در برابر TiO2 و همچنين مقادير کمتر از یک برای TiO2 نشان¬دهنده منشأ درون¬زاد براي سيالات دگرسان¬كننده مي¬باشد. نمودارهای عنکبوتی عناصر نادر خاكي به¬هنجار¬شده نسبت به کندریت و متوسط ترکیب پوسته قاره¬ای بالایی نشان¬دهنده تفريق LREE از HREE و تهي¬شدگي بيشتر LREEها نسبت به متوسط ترکیب پوسته قاره-ای بالایی می¬باشد. براساس شاخص‌های زمین¬شيميايی مانند Hf/Sm، Nb/La و Th/La و غنی¬شدگی LREE نسبت به HREE، مهم¬ترین همبافت¬های یونی انتقال¬دهنده فلزات، هم¬بافت¬های Cl- هستند. بررسی بی¬هنجاري¬هاي Eu، Ce و Pr Eu/Eu*)، Ce/Ce* وPr/Pr*) در رگه کانه¬دار و سنگ ميزبان نشان¬دهنده pH نزدیک به خنثی براي سيالات مسئول دگرساني و شرايط Eh احيائي محيط تشكيل انديس رگه¬اي يارالوجه مي¬باشد.