مقاله


کد مقاله : 139504051018242627

عنوان مقاله : برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد

نشریه شماره : 37 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 555

فایل های مقاله : 2.93 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اعظم زاهدی Zahedi.geochemsitry@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 محمد بومری m-boomei@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اسکارن¬های کلسیمی و منیزیمی پناه¬کوه در 50 کیلومتری شمال غرب شهر تفت در استان یزد واقع شده است. نفوذ استوک گرانودیوریتی پناه¬کوه با سن الیگومیوسن به درون سنگ¬های آهکی- دولومیتی سازند جمال منجر به شکل¬گیری اسکارن کلسیمی- منیزیمی در منطقه پناه¬کوه گردیده است. مقادیر δ18O در سنگ¬های گرانیتی و مقادیر δ18O و δ13C در انواع کلسیت¬ها در این مطالعه تعیین شده است. بر¬اساس داده های ایزوتوپی، مقادیر δ18O و δ13C در انواع کلسیت¬های مورد بررسی نسبت به کلسیت¬های رسوبی فقیرتر شده¬اند. این تغییرات ایزوتوپی در اسکارن پناه¬کوه بیشتر توسط تراوش سیالات ماگمایی به درون سنگ¬های کربناتی ایجاد گردیده است. تهی¬شدگی مقادیر δ18O و δ13C در انواع کلسیت¬ها در اسکارن پناه¬کوه توسط برهم¬کنش سیالات ماگمایی =11.0‰) δ18O) با سنگ¬های آهکی دگرسان¬نشده در دمای 450-¬-350 درجه سانتی¬گراد، (X(CO2 برابر 05/0 و نسبت آب به سنگ (W/R)%50- 25 قابل تفسیر است.