مقاله


کد مقاله : 13950308112512410

عنوان مقاله : مطالعه حوزه رسوبي شمال غرب ايران با استفاده از مدل¬سازي سه¬بعدي داده‌هاي گراني‌سنجي

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 556

فایل های مقاله : 1.15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی توکلی Tavakoli@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علي نجاتي كلاته nejati@shahroodut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مدل¬سازی وارون داده¬های گرانی¬، یکی از جالب¬ترین ابزارهای عددی به¬منظور به¬دست آوردن تصاویر سه-بعدی از ساختارهای زمین¬شناسی است. در این مقاله از مدل¬سازی وارون غیرخطی داده¬های گرا¬نی¬سنجی جهت تعیین توپوگرافی سه بعدی سنگ بستر استفاده می¬شود. در فرآیند مدل¬سازی سه بعدی آنومالی-های گرانی، یک سنگ بستر عموما به¬وسیله یک سری از بلوک¬های راست¬گوشه کنارهم چیده شده، مدل ¬شده و سپس ضخامت آن¬ها محاسبه می‌شود. الگوریتم تهیه شده بر مبنای روش تجزیه مقادیر تکین، طی تکرارهای مختلف با مقایسه داده¬های واقعی و داده¬های مدل تعدیل یافته، مدل اولیه را بهبود می¬دهد. به-منظور نشان دادن کارایی زیر¬برنامه¬های کامپیوتری ارائه شده، ابتدا مدل¬سازی وارون برای داده¬های مصنوعی بدون نوفه و حاوی نوفه صورت گرفت. در پایان مدل¬سازی روی قسمتی از داده¬های گرانی¬سنجی ناحیه مغان در شمال غربی ایران انجام شد. حوضه رسوبی مغان به¬علت نزدیکی به مناطق نفت¬خیز باکو و ضخامت زیاد سنگ¬های رسوبی جهت اکتشافات هیدروکربوری مورد توجه می¬باشد. یک فاکتور مهم در بحث اکتشاف نفت و گاز، بررسی سنگ¬های رسوبی به¬ویژه از لحاظ ضخامت می¬باشد. در منطقه مورد مطالعه هدف پیداکردن ضخامت رسوبات یا به¬عبارت دیگر مرز میان سازند اجاق¬قشلاق و سنگ بستر غیر رسوبی است که نتایج با واقعیات زمین¬شناسی، مقاطع لرزه¬ای و مطالعات گرانی¬سنجی قبلی هم¬خوانی دارد.