مقاله


کد مقاله : 13941215836451395

عنوان مقاله : تأثیر زمانی کاربری¬های مختلف بر کیفیت آب دریاچه زریبار

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 617

فایل های مقاله : 285 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه ایمانی امیرآباد somaye.imani@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مجید دلاور delavar@yahoo.com استادیار دکترا
3 محمد حسین نیک سخن niksokhan@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ورود مواد مغذی و رسوبات از حوضه‌های آبخیز به پیکره¬های آبی به یک بحران در مدیریت کیفی منابع آب سطحی بدل شده است. در این راستا، شناسائی منابع آلاینده اصلی و برآورد بار ورودی به دریاچه‌ها و مخازن سدها برای شبیه‌سازی و تعیین علل اصلی آلودگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به¬همین منظور، هدف از این مطالعه استفاده از مدل SWAT جهت برآورد بار نیتروژن و فسفر ورودی به دریاچه زریبار و شناسایی اثرات کاربری اراضی و ارزیابی الگوی تغییرات مکانی و زمانی بار آلودگی در سطح حوضه آبریز دریاچه و ورودی به آن می¬باشد. شایان ذکر است دریاچه زریبار یک دریاچه آب شیرین بوده و مصارف شرب و تفریحی دارد. همچنان این مخزن با مشکل تغذیه‌گرایی مواجه می‌باشد که بیشتر ناشی از فعالیت‌های کشاورزی می¬باشد. مطابق نتایج حاصل، کشت آبی در ماه اوت و ژوئن دارای بیشترین خروجی نیتروژن کل و در ماه مه دارای بیشترین خروجی فسفر کل می¬باشد. که این افزایش ناشی از افزایش آبیاری می¬باشد. در کشت دیم نیز بیشترین خروجی نیتروژن کل را در ماه اکتبر و بیشترین خروجی فسفر کل در ماه سپتامبر می¬باشد که ناشی از افزایش کوددهی و ذخیره آن در خاک است و با شروع بارش سبب انتقال فسفر می¬گردد.